દેશ-વિદેશ

ભારતની એવી ટ્રેન જેની સામે 5 સ્ટાર હોટલ પણ ઝાંખી પડે

ભારતીય રેલ્વેને લોકોની લાઈફલાઈન કહેવામાં આવે છે. ગરીબ વર્ગથી લઈને વેપારી વર્ગ સુધીના લોકો તેમની મુસાફરી માટે ભારતીય રેલવેને પસંદ કરે છે.

administrator
R For You Admin