વિશેષ-સ્ટોરી

માંડવી તાલુકાના વદેસીયા ગામના રસોડા હવે ગોબર ગેસ થી ઝળહળશે ,